H-85 1kg

Šifra proizvoda: 200002 Kategorije: ,

Opis

OPIS PROIZVOD

H-85 je kvašljivi prah sa visokim sadržajem koncentrovanih huminski i fulvinskih materija. Njegova namena
je da u poljoprivrednoj proizvodnji pomogne efikasnijem i bržem odgovoru biljke na primenu đubriva putem
zemljišta. H-85 je posebno napravljena formula za upotrebu putem sistema za navodnjavnje, inkorporacije
u površinski sloj zemljišta, tretman semena i đubriva i folijarnu prihranu.
H-85 je sastavljen od humusnih materija dobijenih iz Leonardita sa različitim delovanjem, stepenom
rastvorljivosti i postojanost u zemljištu. Njegovom upotrebom povećava se dostupnost hranljivih sastojaka
iz zemljišta. H-85 povećava veličinu i stabilnost strukturnih agregati zemljišta (utiče na ostrukturivanje) i
obezbeđuje kvalitetnu dozu organskog ugljenika neophodnog kao hrana za aktiviaciju zemljišnih bakterija
i posebno korisnih zemljišnih gljiva, odnosno kompletne mase mikroorganizama zemljišta.

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

• Visoka koncentracija humusnih materija.
• Humusne materije su 100% iz visokokvalitetnog Leonardita.
• Kombinacija humusnih materija sa različitim nivoima rastvorljivosti koji ima neposredni, srednji i
dugoročni efekat.
• Formulacija posebno dizajnirana za fertiirigaciju (upotrebu kroz sistema za navodnjavanje)

BENEFITI KORIŠĆENJA PROIZVODA

• Povećava veličinu i stabilnost strukturnih agregata zemljišta
• Povećava dostupnost upotrebljenih đubriva
• Povećava pristupačnost blokiranih hraniva iz adsorptivnog kompleksa (blokiran P)
• Pobiljšava mikrobiološku aktivnost i brojnost mikroorganizama zemljišta
• Povećava količinu zadržavanja biljci dostupne vlage
• Omogućava postepeno poboljšanje plodnosti zemljišta

PREPORUČENA UPOTREBA I DOZIRANJE

Usev Doza(mkg/ha) Upotreba
Povrće 10-15 Podeliti u manje doze tokom ciklusa proizvodnje
Voće 10-20 4 aplikacije: 1. pucanje pupoljaka 2.cvetanje 3. precvetavanje 4.početak porasta plodova
Žitarice 5-10 Inkorporacija u povšinski sloj zemljišta
2-3 g/1 kg semena Tretiranje semena pre setve
2-3 (2x) Folijarni tretman pre cvetanja
Ukrasno bilje, cveće 15-20 Podeliti u manje doze tokom ciklusa proizvodnje

PRAKTIČNE PREPORUKE KORIŠĆENJA

• Preporučuje se upotreba H-85 zemljištima sa niskim nivoom organske materije, problemima
sa strukturom, slabom dostupnošću hranljivih sastojaka (visokim depozitima hraniva
blokiranih u adsorptivnom kompleksu zemljišta) i ograničenom mikrobiološkom
aktivnošću.
• Najbolji rezultati primene H-85 postižu se lokalizovanim navodnjavanjem (sistema kap po
kap) i kada se trajno (često i u manjim dozama) primenjuje tokom celog ciklusa useva.
• Proizvod se može efikasno primeniti i u zasadima bez sistema za navodnjavanjem,
dodavanjem H-85 u redove (voće, povrće), pa zatim freziranjem ili tretiranjem semena
rataskih kultura pre setve
• Jedan od kriterijum doziranja H-85treba da bude tekstura zemljišta (mehanički sastav), isto
tako što je veći kapacitet adsorpcije katjona CEC (veći sadržaj organske materije), to je veća
doza upotrebe H-85 za kvalitetniji odgovor biljke na njegovu upotrebu.

PREPORUKE ZA PRE-RASTVARANJE

• Zbog velke količine aktivne materije (85%) i specifičnosti samih humusnih materija pri
rastvaranju (vrlo lako zasićenje rastvora), poželjno je ovaj proizvod rastvoriti u pripremi za
upotebu na način da uz konstantno mešanje vode vrlo lagano dodajemo fini prah da bi u
tenutku prvog kontakta sa površinom rastvora prah u maloj količini bio u dodiru sa što
većom površinom vode. Izbegavati sipanje proizvoda odjednom, obavezno je mešanje
rastvora da bi se izbeglo stvaranje grudvica i problema pri rastvaranju. Maksimlana količina
H-85 koja se može finkcionalno rastvoriti (rastvoriti za normalnu i vrlo laku upotrebu) u
posudi iz koje se pušta đubrivo u sistem za navodnjavnje kap po kap je 100 gr na 1l vode (u
posudu od 20 litara vode se može maksimalno rastvoriti 2 kilograma H-85)

BITNA NAPOMENA

Ovaj proizvod je kompatibilan sa većinom agrohemikalije za uobičajenu upotrebu, osim sa onima koje ga
mogu izložiti niskom pH (kisela sredina). Nikada se ne meša sa kalcijum nitratom ili sličnim proizvodima sa
visokim sadržajem kalcijuma.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE (SASTAV)

Humusne materije dobijene iz Leonardita 85% (Huminske 48%) (Fulvinske 37%)

PAKOVANJE 1kg, 5 kg